Over commissie 28
  Wat doet CMLR
  Rotterdam Airport
  Leden
  Vergadering
  Agenda
  Verslagen
  Actueel
  Nieuwsbrief
  Training - bijz. vluchten
  Persberichten
  Algemeen
  Jaarstukken
  Werkplan
  Stakeholdersanalyse
  Klachten
  Archief
  Links
  Over Commissie 28


Wat is de CMLR?
De Commissie MilieuhygiŽne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) geeft voorlichting en adviseert over geluidhinder rond het Luchtvaartterrein Rotterdam Airport. De CMLR is daarvoor ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het doel van de commissie is om onnodige geluidhinder te vermijden en de maatregelen te treffen die daarvoor nodig zijn.

Wie zitten er in de CMLR?
In de CMLR zijn de volgende personen en organisatie vertegenwoordigd:

 • de gemeenten en deelgemeenten rond de luchthaven
 • bewoners van die (deel)gemeenten
 • Rotterdam Airport BV
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • luchtvaartmaatschappijen
 • milieuorganisaties
 • de ministers van Verkeer (V&W) en Milieu (VROM) en de provincie Zuid-Holland
Wat doet de CMLR?
Binnen de CMLR overleggen partijen met erg uiteenlopende belangen over het milieu rond Rotterdam Airport. Ook informeert de CMLR de bewoners en bedrijven rond de luchthaven hierover. Het gaat dan vooral om geluid door vliegtuigen.
Hiernaast adviseert de CMLR de minister van Verkeer en Waterstaat en andere bestuurders over de milieusituatie rond de luchthaven - gevraagd en ongevraagd.
Verder houdt de CMLR toezicht op de afhandeling van klachten door de Milieudienst Rijnmond.
Tenslotte bespreekt de CMLR regelmatig alle klachten die zijn binnengekomen; ze neemt die klachten mee in haar adviezen aan de minister.

Overleg
Tijdens de vergaderingen van de CMLR overleggen de leden over
 • het handhavingsvoorschrift, dat vastlegt hoe de luchthaven wordt gehouden aan de regels voor geluidsoverlast;
 • de ontwikkeling van het luchtvaartbeleid: bijvoorbeeld de overgang van de verantwoordelijkheid voor regionale luchthavens van Rijk naar provincie;
 • het gebruiksplan: het plan waarin de directie van Rotterdam Airport bijvoorbeeld aangeeft hoeveel vluchten er zullen plaatsvinden;
 • de klachtenrapportages: rapporten die laten zien welke klachten er zijn ingediend over geluid;
 • overige zaken.
Informatie
Het verspreiden van informatie doet de CMLR om te beginnen via een nieuwsbrief, die zij tweemaal per jaar verspreidt. Verder houdt de CMLR de plaatselijke pers op de hoogte over klachten over geluidsoverlast, en over veranderingen in het gebruik van Rotterdam Airport. Voorbeelden hiervan zijn evenementen en voetbalvluchten.
Tenslotte brengt de CMLR zo nu en dan rapporten uit over bijvoorbeeld de beleving van lawaai en de afhandeling van klachten.

Advies
De CMLR adviseert de minister van Verkeer & Waterstaat over het jaarlijkse gebruiksplan van Rotterdam Airport. Zo geeft ze bijvoorbeeld advies over het toestaan van starts en landingen van regeringsvliegtuigen in de nacht. Verder volgt ze of het toezicht op de geluidsoverlast goed wordt uitgevoerd. Ook bereidt de CMLR een discussie voor over de verplaatsing van de verantwoordelijkheid voor regionale vliegvelden van het Rijk naar de provincie.

Toezicht op afhandeling klachten
Wie bij de Milieudienst Rijnmond een klacht heeft ingediend over vliegtuiglawaai en ontevreden is over de afhandeling ervan, kan dit melden bij de CMLR. Die ziet erop toe dat de klacht alsnog op een juiste manier wordt behandeld.

Onderwerpen uit de praktijk
 • mei 2001: het nieuwe geluidmeetsysteem Rotterdam Airport Noise Monitoring System (RANOMOS) wordt officieel in gebruik genomen.
 • 31 oktober 2001: Rotterdam Airport moet zich houden aan een maximale geluidsbelasting in de vorm van geluidzones. 's Nachts tussen 23.00 en 7.00 uur is de luchthaven niet open voor lijn- en vakantievluchten.
 • januari 2003: Rotterdam Airport wil per dag een uur langer open blijven voor normaal verkeer: niet tot 23.00 uur, maar tot 0.00 uur. Een meerderheid van de leden van de CMLR, inclusief de betrokken gemeenten, is hiertegen; dat brengt de commissie als advies over aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Toch gaat de minister in augustus 2004 akkoord met de langere openstelling.
 • oktober 2004: het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Rotterdam Airport stijgt flink.
 • 2004: vliegtuigen op Rotterdam Airport maken bij twee meetpunten te veel lawaai.
 • februari 2005: de Inspectie Verkeer en Waterstaat plaatst de luchthaven van Rotterdam onder verscherpt toezicht, om te voorkomen dat het vliegveld dit jaar weer te veel lawaai veroorzaakt.
Klacht over vliegtuig?
Namens de CMLR behandelt DCMR Milieudienst Rijnmond klachten over geluid door vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport. De 'klachtenbehandelaar' van de Milieudienst kan de klachten direct koppelen aan vliegtuigbewegingen, vluchtinformatie en de gemeten geluidniveaus.
Ieder kwartaal brengt de klachtenbehandelaar verslag uit aan de commissie.

Het adres voor klachten
Klachten kunt u melden via de website van de Milieudienst Rijnmond, www.dcmr.nl/milieuklacht.
U kunt ook bellen: 0888-333555. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
En u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de CMLR:

Secretariaat Commissie MilieuhygiŽne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR)
T.a.v. mw. N. Ramadhin
Postbus 90602
2509 AA Den Haag
Op dit adres kunt u ook terecht als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht.